DeleteUser


วิธีการลบข้อมูลผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชั่น C-Drive MyCar
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. คลิกเมนู “การตั้งค่า”


2. คลิกเมนู “ความปลอดภัย”


3. คลิกเมนู “ลบบัญชีผู้ใช้งาน”


4. ระบุ “เหตุผลในการลบบัญชีผู้ใช้งาน”


5. คลิกปุ่ม “ลบบัญชีผู้ใช้งาน”


ข้อควรทราบในการลบบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

  • การลบบัญชีผู้ใช้งาน C-Drive MyCar ของคุณ จะเป็นลบข้อมูลส่วนบุคคล และที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ออกจากระบบทันที ซึ่งคุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานและไม่สามารถกู้คืนข้อมูลของคุณได้อีก เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำกลับมาใช้งานได้อีก เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและโดยมิได้รับอนุญาต
  • การลบบัญชีผู้ใช้งานจะทำให้อุปกรณ์ OBDII ที่ผูกกับผู้ใช้งานไม่สามารถย้ายหรือลงทะเบียนใหม่ได้อีก
  • C-Drive MyCar ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้สร้างบัญชีใหม่ด้วยข้อมูลเดิมอีกครั้งในอนาคต